วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559

มงคลชีวิต 38 ประการ : ทางแห่งความเจริญ ความสุข ความสำเร็จของชีวิตทุกระดับ


ได้ชีวิตของความเป็นมนุษย์มา, ไม่ใช่ง่าย,
จะใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า
ต่อตนเอง และต่อเพื่อนมนุษย์โดยส่วนรวม
ก็ต้องศึกษาชีวิต,
มีแผนที่ในการเดินทางที่ถูกต้องชัดเจน
ตั้งแต่เบื้องต้น ท่ามกลาง และในที่สุด
........
เชิญรับฟังพระธรรมเทศนาเพื่อศึกษาแผนที่ของชีวิตครับ...
 ps. ฟังแล้วเป็นมงคล Share แบ่งปันให้เพื่อน ให้คนที่รัก ที่ปรารถนาดี
ให้โลกตั้งในสัมมาทิฏฐิอันเป็นสันติ ... ช่วยกันครับ ^^ พระธรรมเทศนา "มงคลชีวิต 38 ประการ : ปฐมนิเทศน์มงคลชีวิต
โดย พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตะชีโว) 


มงคลหมู่ที่ 1 ฝึกให้เป็นคนดี

พระธรรมเทศนา "มงคลชีวิต 38 ประการ :
มงคลที่ 1 ไม่คบคนพาล
โดย พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตะชีโว)
 
พระธรรมเทศนา "มงคลชีวิต 38 ประการ :
มงคลที่ 2 คบบัณฑิต
โดย พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตะชีโว)

พระธรรมเทศนา "มงคลชีวิต 38 ประการ :
มงคลที่ 3 บูชาบุคคลที่ควรบูชา
โดย พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตะชีโว)


มงคลหมู่ที่ 2 สร้างความพร้อมในการฝึกตนเอง
พระธรรมเทศนา "มงคลชีวิต 38 ประการ :
มงคลที่ 4 อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม
โดย พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตะชีโว)

พระธรรมเทศนา "มงคลชีวิต 38 ประการ :
มงคลที่ 5 บูชาบุคคลที่ควรบูชา
โดย พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตะชีโว)

พระธรรมเทศนา "มงคลชีวิต 38 ประการ :
มงคลที่ 6 ตั้งตนชอบ
โดย พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตะชีโว)มงคลหมู่ที่ 3 ฝึกตนให้เป็นคนมีประโยชน์
 
พระธรรมเทศนา "มงคลชีวิต 38 ประการ :
มงคลที่ 7 ความเป็นพหูสูต
โดย พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตะชีโว)

พระธรรมเทศนา "มงคลชีวิต 38 ประการ :
มงคลที่ 8 ความเป็นผู้มีศิลปะ
โดย พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตะชีโว)

พระธรรมเทศนา "มงคลชีวิต 38 ประการ :
มงคลที่ 9 ความเป็นผู้มีวินัย
โดย พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตะชีโว)

พระธรรมเทศนา "มงคลชีวิต 38 ประการ :
มงคลที่ 10 มีวาจาสุภาษิต
โดย พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตะชีโว)มงคลหมู่ที่ 4 บำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว
พระธรรมเทศนา "มงคลชีวิต 38 ประการ :
มงคลที่ 11 บำรุงบิดามารดา
โดย พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตะชีโว)

พระธรรมเทศนา "มงคลชีวิต 38 ประการ :
มงคลที่ 12 เลี้ยงดูบุตร
โดย พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตะชีโว)

พระธรรมเทศนา "มงคลชีวิต 38 ประการ :
มงคลที่ 13 สงเคราะห์ภรรยา-สามี
โดย พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตะชีโว)

พระธรรมเทศนา "มงคลชีวิต 38 ประการ :
มงคลที่ 14 ทำงานไม่คั่งค้าง
โดย พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตะชีโว)
มงคลหมู่ที่ 5 บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

พระธรรมเทศนา "มงคลชีวิต 38 ประการ :
มงคลที่ 15 บำเพ็ญทาน
โดย พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตะชีโว)

พระธรรมเทศนา "มงคลชีวิต 38 ประการ :
มงคลที่ 16 ประพฤติธรรม
โดย พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตะชีโว)

พระธรรมเทศนา "มงคลชีวิต 38 ประการ :
มงคลที่ 17 สงเคราะห์ญาติ
โดย พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตะชีโว)

พระธรรมเทศนา "มงคลชีวิต 38 ประการ :
มงคลที่ 18 ทำงานไม่มีโทษ
โดย พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตะชีโว)
มงคลหมู่ที่ 6 ปรับเตรียมสภาพใจให้พร้อม

พระธรรมเทศนา "มงคลชีวิต 38 ประการ :
มงคลที่ 19 งดเว้นจากบาป
โดย พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตะชีโว)

พระธรรมเทศนา "มงคลชีวิต 38 ประการ :
มงคลที่ 20 สำรวมจากการดื่มน้ำเมา
โดย พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตะชีโว)

พระธรรมเทศนา "มงคลชีวิต 38 ประการ :
มงคลที่ 21 ไม่ประมาทในธรรม
โดย พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตะชีโว)
มงคลหมู่ที่ 7 การแสวงหาธรรมะเบื้องต้นใส่ตัว

พระธรรมเทศนา "มงคลชีวิต 38 ประการ :
มงคลที่ 22 มีความเคารพ
โดย พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตะชีโว)

พระธรรมเทศนา "มงคลชีวิต 38 ประการ :
มงคลที่ 23 มีความถ่อมตน
โดย พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตะชีโว)

พระธรรมเทศนา "มงคลชีวิต 38 ประการ :
มงคลที่ 24 มีความสันโดษ
โดย พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตะชีโว)

พระธรรมเทศนา "มงคลชีวิต 38 ประการ :
มงคลที่ 25 มีความกตัญญู
โดย พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตะชีโว)

พระธรรมเทศนา "มงคลชีวิต 38 ประการ :
มงคลที่ 26 ฟังธรรมตามกาล
โดย พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตะชีโว)มงคลหมู่ที่ 8 การแสวงหาธรรมะเบื้องสูงใส่ตัวให้เต็มที่

                               
พระธรรมเทศนา "มงคลชีวิต 38 ประการ : 
มงคลที่ 27 มีความอดทน
โดย พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตะชีโว)

พระธรรมเทศนา "มงคลชีวิต 38 ประการ : 
มงคลที่ 28 เป็นคนว่าง่าย
โดย พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตะชีโว)

พระธรรมเทศนา "มงคลชีวิต 38 ประการ : 
มงคลที่ 29 เห็นสมณะ
โดย พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตะชีโว)

พระธรรมเทศนา "มงคลชีวิต 38 ประการ : 
มงคลที่ 30 สนทนาธรรมตามกาล
โดย พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตะชีโว)มงคลหมู่ที่ 9 การฝึกภาคปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสให้สิ้นไป
พระธรรมเทศนา "มงคลชีวิต 38 ประการ : 
มงคลที่ 31 บำเพ็ญตบะ
โดย พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตะชีโว)

พระธรรมเทศนา "มงคลชีวิต 38 ประการ : 
มงคลที่ 32 ประพฤติพรหมจรรย์
โดย พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตะชีโว)

พระธรรมเทศนา "มงคลชีวิต 38 ประการ : 
มงคลที่ 33 เห็นอริยสัจ
โดย พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตะชีโว)

พระธรรมเทศนา "มงคลชีวิต 38 ประการ : 
มงคลที่ 34 ทำพระนิพพานให้แจ้ง
โดย พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตะชีโว)มงคลหมู่ที่ 10 ผลจากการปฏิบัติจนหมดกิเลส

                               
พระธรรมเทศนา "มงคลชีวิต 38 ประการ : 
มงคลที่ 35 จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
โดย พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตะชีโว)

พระธรรมเทศนา "มงคลชีวิต 38 ประการ : 
มงคลที่ 36 จิตไม่โศก
โดย พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตะชีโว)

พระธรรมเทศนา "มงคลชีวิต 38 ประการ : 
มงคลที่ 37 จิตปราศจากธุลี
โดย พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตะชีโว)

พระธรรมเทศนา "มงคลชีวิต 38 ประการ : 
มงคลที่ 38 จิตเกษม
โดย พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตะชีโว)
มงคลชีวิต ทางแห่งความเจริญของชีวิต
26 กันยายน 2559
สายลมแห่งความหวังดี
36 ความคิดเห็น:

 1. สิ่งที่หลวงพ่อสอนล้วนเป็นสิ่งดีมีคุณค่าต่อการดำเนินชีวิตจริงๆ

  ตอบลบ
 2. ธรรมะชุดนี้สุดยอดเลยค่ะ เคยฟังหลายรอบ ฟังแล้วก็สะดุดใจนำมาปฏิบัติได้ค่ะ

  ตอบลบ
 3. กราบ กราบ กราบ สาธุ สาธุ สาธุ ครับ

  ตอบลบ
 4. กราบ กราบ กราบ สาธุ สาธุ สาธุ ครับ

  ตอบลบ
 5. กราบ กราบ กราบ สาธุ สาธุ สาธุ ครับ

  ตอบลบ
 6. กราบ กราบ กราบ สาธุ สาธุ สาธุ ครับ

  ตอบลบ
 7. บันได ๓๘ ขั้น ที่ยกระดับปุถุชน ขึ้นสู่ภาวะแห่งความเป็นพระอริยบุคคล ที่ไม่มีอื่นใดยิ่งกว่า
  ขอกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ด้วยความเคารพยิ่งครับ

  ตอบลบ
 8. นับเป็นบุญลาภที่เรามีครูบาอาจารย์ดี ที่ท่านได้ย่อยคำสอนในพระไตรปิฎกมาสอนลูกๆของท่าน สาธุ สาธุ สาธุ

  ตอบลบ
 9. กราบนมัสการเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 10. มงคลชีวิต ทางแห่งความเจริญของชีวิต

  ตอบลบ
 11. อนุโมทนาบุญสาธุสาธุ

  ตอบลบ
 12. มงคลชีวิต 38 ประการ
  https://www.youtube.com/watch?v=2oii-K1DcRc
  https://www.youtube.com/watch?v=jQaPFQBLt4A

  ตอบลบ
 13. ชอบฟังมงคลชีวิต๓๘ประการมากๆครับ ฟังไปถึงมงคลที่๑๑ ชอบครับ สาธุครับ

  ตอบลบ
 14. ดีมากเลยค่ะ เพราะรู้ว่าชีวิตควรรู้อะไรบ้าง

  ตอบลบ
 15. ลองอ่าน ลองฟัง คิดและปฏิบัติตาม จะเป็นมงคลของชีวิตอย่างยิ่ง

  ตอบลบ
 16. สาธุเจ้าค่ะ มงคลชีวิ38ประการคือธรรมะอันประเสริฐที่ควรนำไปใช้ในชีวิตประจำวันทำให้ชีวิตรุ่งเรืองมีแต่สิริมงคล

  ตอบลบ
 17. 38 ก้าวมงคลแห่งชีวิต

  ตอบลบ
 18. เมื่อลงมือปฏิบัติตามหลักมงคลชีวิต ชีวิตจะก้าวหน้าและเปี่ยมสุขแน่นอน

  ตอบลบ
 19. สาธุ สาธุ สาธุครับ

  ตอบลบ
 20. มงคลชีวิต 38 ประการ เป็นคำสอนที่ชัดเจนมาในการพัฒนาชีวิตมนุษย์

  ตอบลบ
 21. หลวงพ่อเทศก์เรื่องมงคล 38 ประการอยู่นานหลายพรรษา โดยเทศก์อาทิตย์ละหนึ่งหัวข้อ ตอนที่เข้าวัดครั้งแรกท่านก็ได้ฟังท่านเทศก์เรื่องนี้อยู่พอดี วนไปจนกว่าจะครบ 38 หัวข้อแล้วก็เริ่มใหม่ แต่ถึงจะเป็นหัวข้อเดิมหลวงพ่อก็มีอะไรใหม่ๆ อัพเดทอยู่เรื่อยๆ แล้วก็ติดใจเข้าวัดเรื่อยมา

  ตอบลบ
 22. ฟังแล้งมงคลชีวิตจะเกิด

  ตอบลบ
 23. มงคลชีวิต ทางแห่งความเจริญของชีวิต กราบสาธุๆๆ

  ตอบลบ