วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2559

จุดเริ่มต้นแห่งความดี


เราได้ยินกันบ่อยๆ ประจำๆ สม่ำเสมอ ตลอดเวลา นะครับว่า...

"เป็นคนดีนะ"
"ทำความดีนะ"
"คิดดี พูดดี ทำดี"

แล้ว...ดีที่ว่า...เริ่มต้นตรงไหน? ยังไง ?
เพื่อให้เป็น...ความดียิ่งๆ ขึ้นไป...และบริบูรณ์ในที่สุด

พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ให้ความกระจ่างไว้ชัด... เชิญเปิดใจศึกษาครับ ^^ 

"จุดเริ่มต้นแห่งความดี" ตอนที่ 1
พระธรรมเทศนา โดย พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)
รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย


"จุดเริ่มต้นแห่งความดี" ตอนที่ 2
พระธรรมเทศนา โดย พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)
รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย


รู้อย่างนี้แล้ว,เริ่มต้นเดี๋ยวนี้เลยครับ
8 ตุลาคม 2559
สายลมแห่งความหวังดี วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ความสะอาด กับ การเข้าถึงธรรม !!!


เคยสงสัย เหมือนผมไหมครับ ! ว่า...

พระพุทธศาสนา เป็นสุดยอดคัมภีร์ !
ของการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
ในทุกด้าน ทุกระดับ ตั้งแต่เบื้อนต้น กระทั้งหลุดพ้นจากวัฏฏทุกข์ ไปได้!!!
มาถึง และสถิตย์อยู่ในแผ่นดินสยามมานานแสนนาน 


แต่ !!!
ผู้คนแห่งสาระขันธ์ประเทศนี้
กลับไม่สามารถนำภูมิปัญญาอันล้ำค่านั้นมาใช้พัฒนาชีวิต ได้อย่างที่ควรจะเป็น !!! 
วันหนึ่ง, ผมได้ฟังธรรมเทศนาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะชีโว

ผมจึงได้ถึงบางชัด!!! 

มาศึกษาด้วยกันครับ, เราจะเห็นต้นสาย ระหว่าง และปลายทาง ชัดขึ้นครับ ! 

ความสะอาด กับ การเข้าถึงธรรม ตอนที่ 1
พระธรรมเทศนา โดย พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)
รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย


ความสะอาด กับ การเข้าถึงธรรม ตอนที่ 2
พระธรรมเทศนา โดย พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)
รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

ด้วยเหตุนั้น ... เด็ดใบไม้ จึงสะเทือนถึงดวงดาว ครับ 

เข้าใจตรงกันนะครับ
7 ตุลาคม 2559
สายลมแห่งความหวังดี 


วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ความจริงของโลก และชีวิตพระธรรมเทศนา โดย พระราชภาวนาจารย์ ( หลวงพ่อทัตตะชีโว)
รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย 

Short Note ; ^^ 
ต้องเข้าใจเรื่องโลก และการศึกษาที่เกี่ยวข้อง (ความจริงของโลกและชีวิต)

จักรวาล นั้นเป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งเปรียบเหมือนคุกกว้างๆ
ที่ขังนักโทษรอวันประหารแบบหลวมๆ เพื่อให้ไม่รู้ตัวว่าถูกขัง
เหมือนการเลี้ยงไก่หรือวัวควายในที่กว้างเพื่อรอวันประหาร
และเวียนตายเวียนเกิดในจักรวาลไม่รู้จบ

มีกฎเหล็กที่เป็นตัวกำหนดโทษ หรือทุกข์สำหรับผู้กระทำผิด
ดังนั้นการศึกษาธรรมะเกี่ยวข้องกับการมองย้อนเข้ามาในตัว
เช่น พระที่มุ่งเน้นการฝึกตัวเอง เพื่อรู้เท่าทันกฎแห่งกรรม และลดเหตุแห่งการเกิดทุกข์

สาเหตุที่ทำให้เราติดคุก ที่เป็นเครื่องมือบังคับสัตว์โลกให้ละเมิด กฏแห่งกรรม
คือ
1. กิเลส
2. กฎไตรลักษณ์ (ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะเหมือนกัน ยกเว้นกฎไตรลักษณ์)
- อนิจจัง ทุกสิ่งมีการเปลี่ยนแปลง ไม่เที่ยงไม่ถาวร
- ทุกข์ขัง การทุกข์ทนจากการแปรเปลี่ยนสภาพ
- อนัตตา ความไม่มีตัวตนถาวร (Out of Control) ยกเว้นความดีที่จะติดตนไปตลอด
3. กามคุณ 5 (รูป / รส / กลิ่น / เสียง / สัมผัส) ที่ได้มาก็เป็นทุกข์ ที่ไม่ได้รับมาก็เป็นทุกข์
4. ทุกข์ภายในกาย
5. ทุกข์ภายนอกกาย


การศึกษา คือ การค้นหาความจริง เรื่องการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ของมนุษย์
ที่ไม่สามารถหลีกพ้นได้ เพื่อให้เกิดแนวทางการศึกษาเพื่อพ้นเหตุแห่งทุกข์

โดยการใช้สมาธิทำให้ใจหยุดนิ่งเพื่อหาเหตุและผลในการแก้ไขปัญหา
จนเกิดวิธีการเพื่อพ้นเหตุแห่งทุกข์ คือ อริยสัจ
4 (ทุกข์ / สมุทัย / นิโรธ / มรรค)


กระบวนการถอนกิเลสให้ไม่เหลือ คือ มรรคมีองค์ 8
1.  สัมมาทิฏฐิ : เห็นถูก  ความเข้าใจถูกต้อง
2. สัมมาสังกัปปะ : คิดถูก  
3. สัมมาวาจา : พูดถูก  
4. สัมมากัมมันตะ : ทำถูก  
5. สัมมาอาชีวะ : เลี้ยงชีพถูก  
6. สัมมาวายามะ : พยายามถูก  
7. สัมมาสติ : ระวังถูก  
8. สัมมาสมาธิ : ทุ่มเททำถูก การตั้งใจมั่นถูกต้อง

เอาชนะวัฏฏไปด้วยกันครับ
4 ตุลาคม 2559
สายลมแห่งความหวังดี 
------------------------------


คำสอนคุณครูไม่ใหญ่(หลวงพ่อธัมมชโย)เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย