วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ

    การฝึกนิสัยผ่าน 5 ห้องชีวิต 1 
โดย: พระราชภาวนาจารย์(หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

                     

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ  คือ คุณลักษณะพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนต้องมี เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ และพัฒนาสังคมให้มีความเจริญงอกงาม และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยคุณลักษณะเหล่านี้จะต้องฝึกฝนเป็นประจำทุกวันจนเป็นนิสัย ผ่านห้องต่างๆ ในชีวิตประจำวัน 5 ห้อง คือ 
(1) ห้องนอน 
(2) ห้องน้ำ 
(3) ห้องแต่งตัว 
(4) ห้องอาหาร 
(5) ห้องทำงานหรือห้องเรียน

                                                   การฝึกนิสัยผ่าน 5 ห้องชีวิต 2
                   โดย: พระราชภาวนาจารย์(หลวงพ่อทัตตชีโว)รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

GM5 (Global Merit 5) หรือ ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการมีอะไรบ้าง
ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ( Global Merit 5 )
                    1.  ความสะอาด
                    2.  ความเป็นระเบียบ
                    3.  ความสุภาพนุ่มนวล
                    4.  ตรงต่อเวลา
                    5.  จิตตั้งมั่น และผ่องใส


                                         การฝึกนิสัยผ่าน 5 ห้องชีวิต 3 
                   โดย: พระราชภาวนาจารย์(หลวงพ่อทัตตชีโว)รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย     1. ความสะอาด  หมายถึง  ปราศจากสิ่งแปลกปลอม  อันจะทำให้เสียคุณภาพ
     2. ความเป็นระเบียบ  หมายถึง  เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ถูกลำดับ  เป็นแถว  เป็นแนว ไม่ขัดขวาง  ไม่สับสน
     3. ความสุภาพ  หมายถึง  ความสามารถในการควบคุมกิริยาทางกาย  วาจาให้เป็นปกติ  ไม่ทำให้ผู้อื่นเกิดความรู้สึกในทางไม่ดี
     4. ความตรงต่อเวลา   หมายถึง   ความสามารถในการควบคุมตนเอง ในการ เริ่ม  ทำ   เลิกงานให้เป็นไปตามที่กำหนด
     5. การมีสมาธิ(Meditation)  หมายถึง  ความสามารถในการควบคุมจิตใจ  อารมณ์ให้ตั้งมั่นเป็นหนึ่ง  เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ผ่องใสขึ้นจากภายใน


      ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ หากเราฝึกอยู่เป็นประจำจะทำให้เรามีพื้นฐานเบื้องต้น ที่จะพัฒนาตนเองนำไปสู่การเป็นผู้ที่ยึดมั่นในพระรัตนตรัย ทำให้เรามีจิตใจที่ผ่องใส และจะทำให้เรามีนิสัยบัณฑิตที่มีคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานที่ดีต่อไป


ความกล้าหาญมีไว้ทำสิ่งที่ถูกต้อง!
15 สิงหาคม 2559
สายลมแห่งความหวังดี^^