วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560

หลักสำคัญในการปกครอง มีไว้เพื่ออะไร ?

ก่อนที่จะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสรู้  
วัตถุประสงค์การปกครองสังคมมนุษย์นั้น
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยธรรม มีการติเตียน ตักเตือน 
ลงโทษคนที่ประพฤติอกุศลกรรม ที่เป็นเหตุทำให้คนร่วมสังคมเดือดร้อน  
เพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

เมื่อครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บังเกิดขึ้น
พระองค์ทรงตรัสสอนว่าชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์นี้  มีเป้าหมาย 3  ระดับ
1.       เป้าหมายระดับต้น สร้างฐานะเพื่อเลี้ยงชีพตนในปัจจุบัน บนพื้นฐานของศีลธรรม
2.       เป้าหมายระดับกลาง สั่งสมบุญกุศล เพื่อว่าชีวิตหลังความตาย จะได้ไปสู่สุคติภพ
3.       เป้าหมายระดับสูงสุด เพื่อกำจัดกิเลส แล้วเข้าสู่นิพพาน สิ้นสุดวัฏฏแห่งทุกข์ในที่สุด

เมื่อเป้าหมายมนุษย์มี  3  ระดับ ชัดเจนดังนี้
ดังนั้น  เป้าหมายสำคัญของการปกครองสังคมมนุษย์
ก็เพื่อสร้างสภาพเอื้อให้มนุษย์ในสังคมสามารถฝึกฝนประพฤติปฏิบัติตนให้บรรลุเป้าหมายทั้ง  3   ระดับได้โดยสะดวก

หลักสำคัญของรัฐศาสตร์จึงเป็น หลักธรรมาธิปไตย
ธรรม หมายถึง ถูกต้อง ดีงาม  ซึ่งมีทั้งที่เป็นหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และหลักธรรมที่มีมาแต่ก่อนการตรัสรู้ของพระพุทธองค์

หลักธรรมาธิปไตย ไม่ใช่ ระบอบการปกครอง แบบ ระบอบประชาธิปไตย
หรือ ระบอบสังคมนิยม  ฯลฯ นะครับ  
ในโลกใบนี้ประเทศไหนจะปกครองด้วยระบอบอะไรก็ได้ทั้งนั้น
แต่หลักสำคัญ คือ ทุกระบอบการปกครอง  จะเป็นระบอบนั้นๆจะดีได้ 
ก็เมื่อได้นำ ธรรมาธิปไตย เข้าไปเป็นแกนหลักให้กับระบอบนั้นๆ
เพราะ ธรรมาธิปไตย เป็นเรื่องของหลักการที่ถือเอาความถูกต้องชอบธรรมเป็นใหญ่
ซึ่งจะทำให้ผู้ปกครองและผู้ใต้ปกครอง ดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่เบียดเบียนกัน
และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข


วันนี้...ขีดเส้นใต้หัวใจของการปกครองไว้เพียงเท่านี้ครับ


ชาวศิวิไลซ์
3 สิงหาคม 2560
--------------------- 

 ขอบคุณข้อมูล : หนังสือ สรรพศาสตร์ในพระไตรปิฎก  โดย พระมหาสมคิด ชยาภิรโต


11 ความคิดเห็น:

 1. หลักธรรมาธิปไตย คือ...?

  หลักธรรมาธิปไตย คือ การยึดเอาพระสัทธรรมเป็นหลักตัดสิน หมายความว่า ตัดสินว่า อะไรเป็นกุศลธรรม อะไรเป็นอกุศลธรรม อะไรเป็นประโยชน์ อะไรไม่เป็นประโยชน์ อะไรเป็นโทษ อะไรไม่เป็นโทษ
  ทำอะไรแล้วเกิดอกุศลเกิดบาป ก็ผิด ควรงดเว้น
  ทำอะไรแล้วเกิดกุศลเกิดบุญ ก็ถูก เป็นต้น ควรทำให้ยิ่งๆ ขึ้นไป

  หากชาวโลกยึดหลักธรรมาธิปไตยแล้ว โลกมีแต่เจริญ ไม่มีเสื่อมเลย

  ตอบลบ
 2. หลักธรรมาธิปไตย คือหลักการที่เหมาะสมสำหรับสังคมไทย สาธุ

  ตอบลบ
 3. สาธุ สาธุ สาธุ ครับ

  ตอบลบ
 4. สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
  ค่ะ

  ตอบลบ